top of page

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Engelhardt Coaching


A. ALGEMEEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

2. Opdrachtnemer: Engelhardt Coaching ingeschreven bij KvK onder nr. 75648636.

3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door opdrachtnemer voortvloeiend uit die opdracht worden verricht.

4. Bescheiden: alle door cliënt aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevensdragers, evenals alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde gegevensdragers.


B. TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Engelhardt Coaching, voor de uitvoering waarvan Engelhardt Coaching derden dienen te worden betrokken.

3. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing voor de medewerkers, ingehuurde personen van Engelhardt Coaching en zijn directie.

2. Aan de algemene voorwaarden van cliënt komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.


C. AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door cliënt ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen en ondertekend.

2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

D. GEGEVENS CLIËNT

1. Cliënt is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.

2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat cliënt aan de in lid D.1 genoemde verplichting heeft voldaan.

3. Indien en voor zover cliënt zulks verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder N, voor rekening en risico van cliënt geretourneerd.

4. Opdrachtnemer mag het door cliënt opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat hem schriftelijk een nieuw adres is medegedeeld.

5. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden.

6. Dossieropbouw: Cliënt geeft toestemming voor het bewaren van opgebouwde dossiergegevens die tijdens de behandeling worden verzameld. Deze gegevens worden ten tijde van de behandeling bewaard en het kalenderjaar erna. Cliënt kan te allen tijde dit dossier opvragen.

7. Cliënt gaat akkoord met het gebruiken van foto’s voor commerciële toepassingen door Engelhardt Coaching die gemaakt zijn tijdens bootcamp of personal training. Indien Cliënt niet gefotografeerd wil worden kan hij/zij dit tijdens het fotograferen melden.


E. UITVOERING OPDRACHT

1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd en heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

2. Opdrachtnemer kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt de opdrachtnemer de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt niet aan derden verstrekt.

3. Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald eindresultaat te bewerkstelligen, wordt niet gegarandeerd dat dit beoogde eindresultaat werkelijk wordt bereikt.


F. GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT

1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door cliënt ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregels opdrachtnemer een informatieplicht opleggen.


G. INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met cliënt, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

2. Het is cliënt uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

3. Het is cliënt verboden die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de verrichte werkzaamheden.


H. OVERMACHT

1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming of waarvan hij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

2. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen.


I. HONORARIUM

1. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd zodra opdrachtnemer is gestart met het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van cliënt.

2. In geval het honorarium van opdrachtnemer gefactureerd is op basis van uurtarief, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt het honorarium inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, na volbrenging van de werkzaamheden aan cliënt in rekening gebracht op basis van nacalculatie met de werkelijk bestede uren.

3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, Ionen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij cliënt en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

4. Begrotingen van het honorarium ter zake van werkzaamheden van opdrachtnemer dienen schriftelijk en uitdrukkelijk te zijn verstrekt en zijn vrijblijvend en niet bindend

5. Op alle consulten en/of pakketten is 21% btw van toepassing. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.


J. BETALING

1. Betaling van het factuurbedrag door cliënt dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door opdrachtnemer aan te geven bankrekening, zonder enig recht op korting of verrekening.

2. Indien cliënt niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en is cliënt, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, een rente verschuldigd van 1 % per maand waarbij een gedeelte van de maand geldt als een volle maand. Indien cliënt in verzuim is, worden alle vorderingen van opdrachtnemer ter zake van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten onmiddellijk opeisbaar.

3. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van cliënt, ook voor zover de kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15 % van het te vorderen bedrag met een minimum van € 150. Door cliënt gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan.

4. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat cliënt voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen jegens opdrachtnemer dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld


K. KLACHTBEHANDELING

1. Een klacht met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen veertien dagen na de verzenddatum van de factuur, de stukken of de informatie waarover cliënt reclameert, dan wel binnen veertien dagen na de ontdekking van het gebrek, mits cliënt aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

2. Een klacht als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van cliënt niet op.

3. Indien de klacht niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van cliënt in verband met die klacht.


L. AANSPRAKELIJKHEID

1. Het advies van opdrachtnemer is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen.

2. Opdrachtnemer sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door opdrachtnemer verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van opdrachtnemer. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen opdrachtnemer verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van opdrachtnemer te allen tijde beperkt worden tot een maximum van één (1) maal het bedrag van het honorarium (excl. omzetbelasting) dat door opdrachtnemer aan cliënt in rekening is gebracht en ontvangen voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen, waarbij alleen het honorarium in aanmerking wordt genomen dat betrekking heeft op de laatste twaalf (12) maanden waarin die werkzaamheden zijn verricht. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

3. Opdrachtnemer is jegens cliënt slechts aansprakelijk voor schade die op enigerlei wijze verband houdt met dan wel veroorzaakt is door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht en is in ieder geval beperkt tot een maximum van één (1) maal het bedrag van het honorarium (excl. omzetbelasting) dat door opdrachtnemer aan cliënt in rekening is gebracht en ontvangen voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen, waarbij alleen het honorarium in aanmerking wordt genomen dat betrekking heeft op de laatste twaalf (12) maanden waarin die werkzaamheden zijn verricht.

4. Hoe dan ook is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor indirecte (gevolg)schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van cliënt, die op enigerlei wijze verband houdt met dan wel is veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer.

5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bij cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door cliënt aan opdrachtnemer, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van cliënt.

6. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van cliënt ongedaan te maken, waarbij cliënt hem alle mogelijke medewerking dient te verlenen.

7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens cliënt, opdrachtnemer of derden.

8. Cliënt vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de werkzaamheden samenhangen.

9. Medewerkers van opdrachtnemer zijn niet bevoegd op welke wijze dan ook namens de opdrachtnemer de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor de in dit artikel bedoelde schade te erkennen.


M. VERHINDERING EN OPZEGGING

1. Indien de cliënt verhinderd is dient hij opdrachtnemer hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan opdrachtnemer geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is opdrachtnemer gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

2. Cliënt en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang door opzegging beëindigen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid door opzegging van cliënt ontstaat voor cliënt geen recht op restitutie van verrichte betalingen en/of creditering van gefactureerde bedragen en/of uitstel noch afstel van bestaande of toekomstige betalingsverplichtingen.

3. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.


N. OPSCHORTINGSRECHT

1. Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan cliënt of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op cliënt volledig zijn voldaan.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade bij cliënt die is veroorzaakt door de door de opschorting vertraagde afhandeling van werkzaamheden.


O. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

1. Op alle overeenkomsten tussen cliënt en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

2. In geval een der bepalingen uit deze algemene voorwaarden in rechte nietig verklaard wordt, dient zij te worden vervangen door een bepaling welke wel geoorloofd is en die zoveel mogelijk de strekking van de nietige bepaling benaderd. De overige bepalingen in deze algemene voorwaarden blijven onverminderd van kracht.


P. GEZONDHEID

1. De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de Trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met Engelhardt Coaching aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

2. Deelname aan de Bootcamplessen is geheel op eigen risico. Bij twijfel of deelnemer fysiek in staat is de lessen te volgen dient deze een arts te raadplegen.

Meer informatie
bottom of page